Categorieën
nieuws

KMS INTRODUCEERT ZEVEN MANTRA’S voor de VERKIEZINGEN van 25 mei 2014

Geen regeerakkoordenengeen parlementair werk zonder effectieve en constructieve aandacht voor het migratie- en diversiteitsbeleid. Dat is voor KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) de inzet van de verkiezingen 2014. In de vorm van verkiezingsmantra’s zet KMS zeven prioriteiten op de politieke agenda rond diversiteit, racisme en migratie. De mantra’s rijpten uit gesprekken, overleg en analyses van het bewegingswerk van KMS. Ze beklemtonen – van onderuit – wat nodig is om effectief werk te maken van een rechtvaardige superdiverse samenleving. De KMS verkiezingsmantra’s kunnen door burgers, organisaties en verantwoordelijken van religieuze en levensbeschouwelijke groepen onderschreven worden. Op www.samengaanstemmen.be worden de mantra’s toegelicht.

 

Voor KMS zet de Vlaamse superdiverse Gemeenschap in de komende legislatuur best forser in op interculturaliseren. Eerst en vooral in lerarenopleidingen en lerarenkamers. Wil Vlaanderen bijdragen aan dialoog en interactie tussen haar diverse burgers, dan geeft ze meer ruimte aan de beleving en de viering van levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen. Omdat onverdraagzaamheid en angst voor ‘de andere’ hoog scoren, stelt KMS voor dat alle bestuurlijke overheden een nieuw deontologisch pact sluiten met maatschappelijke instellingen, het onderwijs en de media, om racistisch-discriminerend en racistisch-criminaliserend taalgebruik uit te sluiten.

Het federale asiel- & migratiebeleid slaat best een nieuwe weg in. Het moet het enge pad verlaten van enkel maar regels voor de toegang, het verblijf en de verwijdering van het grondgebied. Migratie heeft oorzaken en raakt aan verschillende beleidsdomeinen. De Dienst Vreemdelingenzaken wordt ondertussen beter omgevormd tot een moderne en klantvriendelijke immigratiedienst.  Wil het menswaardig en duurzaam zijn, dan wordt de begeleiding en omkadering van de ‘vrijwillige terugkeervan uitgewezen migranten toevertrouwd aan niet-gouvernementele organisaties. Het verblijf van vreemdelingen die erkend staatloos of aantoonbaar niet-repatrieerbaar zijn, moet  – zoals vereist in de Europese Terugkeerrichtlijn- geregulariseerd worden.

Tenslotte bepleit KMS dat de toegang tot de stemplicht voor de EU-burgers en niet-EU-burgers die geen Belg zijn, wordt vereenvoudigd
. Een nieuwe aanpak moet deze kiezers op de been te krijgen, door ze effectief uit te nodigen tot deelname op de verkiezingszondag voor de gemeenteraad en het Europees Parlement. Politieke participatie is een hefboom voor een democratische samenleving die beweert gelijkheid en rechtvaardigheid na te streven.


In de komende weken legt KMS deze mantra’s ter ondertekening voor aan burgers, organisaties en levensbeschouwelijke groepen. De verkiezingsmantra’s zullen actief worden gecommuniceerd aan kandidaat-politici en de onderhandelaars van de nieuwe regeerakkoorden.